Privacybeleid 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.derrysgarden.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Derrys Garden. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Derrys Garden of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Derrys Garden of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Derrys Garden plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens op de website.


Politique de confidentialité
Garantir la confidentialité des visiteurs de www.derrysgarden.be est une tâche importante pour nous. C'est pourquoi nous décrivons dans notre politique de confidentialité qu'elles informations nous collectons et comment nous utilisons ces informations.

Cette politique de confidentialité s'applique aux services de Derrys Garden. Vous devez savoir que nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité des autres sites et sources. En utilisant ce site Web, vous indiquez que vous acceptez la politique de confidentialité.

Utilisation de nos services
Lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, nous vous demandons de fournir des informations personnelles. Ces données ne sont utilisées que pour pouvoir effectuer le service. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Derrys Garden ou ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations personnelles dont nous disposons.

La communication
Lorsque vous nous envoyez des e-mails ou d'autres messages, nous pouvons conserver ces messages. Parfois, nous vous demandons vos informations personnelles qui sont pertinentes à la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Derrys Garden ou ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations personnelles dont nous disposons.

 

Cookies
Derrys Garden place des cookies avec les visiteurs. Nous procédons ainsi pour collecter des informations sur les pages que les utilisateurs visitent sur notre site Web, pour suivre la fréquence à laquelle les visiteurs reviennent et pour voir quelles pages fonctionnent bien sur le site Web. Nous gardons également une trace des informations partagées par le navigateur.

Finalités
Nous ne collectons ni n'utilisons d'informations à des fins autres que celles décrites dans la présente politique de confidentialité, sauf si nous avons obtenu votre consentement au préalable.

Tiers
Les informations ne sont pas partagées avec des tiers, à l'exception des applications Web que nous utilisons pour notre boutique en ligne. Cela inclut le système d'évaluation WebwinkelKeur. Ces données ne seront utilisées qu'aux fins de l'application concernée et ne seront plus diffusées. De plus, dans certains cas, les informations peuvent être partagées en interne. Nos employés sont tenus de respecter la confidentialité de vos données.

Modifications
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ce site. Tout ajustement et/ou modification de ce site peut entraîner des modifications de cette déclaration de confidentialité. Il est donc conseillé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité.

Ajuster/désinscrire la communication
Si vous souhaitez ajuster vos données ou vous retirer de nos fichiers, vous pouvez nous contacter. Voir nos coordonnées sur le site.